sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

Tradycja

TRADYCJA I CEREMONIAŁ SZKOLNY

 1. Tradycja szkolna.
  Tradycja szkolna to powtarzający się układ uroczystości, imprez i zwyczajów zaakceptowany do realizacji przez młodzież, nauczycieli i rodziców. Ma na celu organizację życia szkoły, realizację celów wychowawczych oraz integrację społeczności szkolnej. Harmonogram uroczystości i imprez stanowi jej chronologiczny zapis o przebiegu roku szkolnego. Jest każdorazowo zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną.

 2. Elementy tradycji szkoły.

  • nagroda rzeczowa dla najlepszego absolwenta

  • nagroda Dyrektora przyznawana w DEN

 3. Ceremoniał szkolny.
  Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzania uroczystości i stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości imprez szkolnych. Organizowane przez Szkołę uroczystości państwowe i szkolne należą do najważniejszych form oddziaływania na sferę emocjonalną i kształtują przeżycia młodzieży. Przekazywane treści, właściwa atmosfera, należyte przygotowanie wprowadzają uczniów w życie szkolne, uczą myślenia kategoriami ogólnospołecznymi, kształtują patriotyzm, przywiązanie do kultury narodowej i dumę z bohaterskiej przeszłości Ojczyzny.

 4. Zasady ceremoniału szkolnego:

  • do obowiązków ucznia należy podkreślanie uroczystym strojem szkolnym znaczenia świąt państwowych i szkolnych

  • uczeń ma prawo i zaszczyt reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych

  • uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli narodowych (godło państwowe flaga narodowa) oraz kultywowania tradycji szkoły

 5. Strój uczniów oraz porządek podczas uroczystości szkolnych.
  Regulamin Zespołu Szkól nr 1 w Siemianowicach Śląskich określa strój i wygląd uczniów oraz porządek podczas uroczystości szkolnych:

  1. Uczeń zobowiązany jest do posiadania i noszenia mundurka szkolnego. W SP16 stanowi go bluza/koszula i granatowa kamizelka z logo szkoły. W G5 bluza/koszula oraz niebieska kamizelka z logo szkoły. Podczas uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz ucznia obowiązuje strój galowy: biała bluzka/koszula oraz granatowa lub czarna spódnica/spodnie.

  2. W trakcie apeli i akademii okolicznościowych każda klasa przebywa wraz z nauczycielami w ściśle wyznaczonym i stałym miejscu.

 6. W skład ceremoniału szkolnego wchodzi:

  • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

  • pasowanie na ucznia I klasy

  • uroczyste apele z okazji ważnych rocznic i świąt państwowych

  • uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów szkoły

  • uroczyyste pożegnanie nauczycieli i pracowników szkoły przechodzących na emeryturę.

 7. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

  1. Każda Uroczystość odbywa się w sali gimnastycznej.

  2. Uroczystość składa się z:

   • odśpiewania hymnu państwowego

   • części artystycznej przygotowanej przez uczniów

   • okolicznościowych przemówień

  3. Nowy rok szkolny rozpoczyna się uroczystą akademią.

 8. Pasowanie na ucznia I klasy.

  1. Każdego roku do społeczności szkolnej uroczyście przyjmowani są uczniowie klas pierwszych.

  2. Uroczystość ma miejsce w małej sali gimnastycznej.

  3. Uroczystość jest przygotowywana przez wychowawców klas pierwszych i Samorząd Uczniowski

  4. Podczas uroczystości występują następujące elementy symboliki szkolnej:

   • ślubowanie uczniów

   • pasowanie na ucznia przez Dyrektora szkoły

 9. Uroczyste apele z okazji ważnych rocznic i świąt państwowych.

  1. Z okazji ważnych rocznic i świąt państwowych odbywają się uroczyste apele.

  2. Apele odbywają się w sali gimnastycznej.

  3. Część artystyczna jest przygotowana przez uczniów i nauczycieli zgodnie z harmonogramem uroczystości szkolnych.

 10. Uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów szkoły.

  1. Każdy rok szkolny kończy się uroczystą akademią.

  2. Uroczystość odbywa się w sali gimnastycznej.

  3. Uroczystość składa się z:

   • odśpiewania hymnu państwowego

   • okolicznościowych przemówień

   • wręczenia przez Dyrektora szkoły najlepszym uczniom świadectw z wyróżnieniem

   • wręczenia przez Dyrektora szkoły najlepszym uczniom klas nauczania zintegrowanego odznak " Wzorowy uczeń "

   • wręczenia przez Dyrektora szkoły listów gratulacyjnych rodzicom najlepszych uczniów

   • wręczenia przez Dyrektora szkoły nagrody rzeczowej dla najlepszego absolwenta szkoły

   • części artystycznej przygotowanej przez uczniów i odchodzących absolwentów

  4. Pozostałe świadectwa są wręczane uczniom przez wychowawców podczas spotkań w klasach.

 11. Uroczyste pożegnanie nauczycieli i pracowników szkoły przechodzących na emeryturę.

  1. Nauczycieli i pracowników szkoły przechodzących na emeryturę żegna się podczas akademii kończącej rok szkolny.

  2. Odchodzącym na emeryturę wręczane są kwiaty i okolicznościowe upominki.

 12. Dekoracja budynku szkolnego flagami państwowymi.
  Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:

  • święta państwowe

  • wybory parlamentarne, prezydenckie, samorządowe