sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

ZAJĘCIA Z GEOGRAFII W RAMACH PROJEKTU "MOTYWACJA-EDUKACJA - KARIERA"

ZAJĘCIA Z GEOGRAFII W RAMACH PROJEKTU
"MOTYWACJA-EDUKACJA - KARIERA"

Dwie grupy uczniów klasy 2a ukończyły cykl zajęć z geografii w ramach projektu unijnego "Motywacja- Edukacja- Kariera" realizowanego w siemianowickich szkołach. Zajęcia odbyły się w trzech turach. W trakcie zajęć uczniowie rozszerzyli swoje umiejętności w zakresie odczytywania współrzędnych geograficznych oraz posługiwania się mapą.
Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, wykazywali duże zainteresowanie tematem. Oprócz przyswajania wiedzy uczniowie uczyli się współpracować ze sobą podczas pracy w grupach. Mimo, że przy wykonywaniu niektórych zadań uczniowie musieli ze soba rywalizować dobre humory nie opuszczały i wszyscy doskonale się bawili.

 

 

 

Z WIZYTĄ W FABRYCE JOHNSON CONTROLS

Z WIZYTĄ W FABRYCE JOHNSON CONTROLS

Dnia 13 maja 2015 roku uczniowie klasy drugiej Zespołu Szkół nr 1 – Gimnazjum nr 5 w Siemianowicach Śląskich udali się na wizytę studyjną do Fabryki Johnson Controls Sp. z o. o. Odbyła się ona w ramach projektu „Motywacja – Edukacja - Kariera wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania z kierownikiem działu personalnego panem Krzysztofem Pycem, który zapoznał nas z historią powstania firmy Johnson Controls oraz szczegółami jej działalności. Jest to największy obecnie zakład przemysłowy na terenie Siemianowic zajmujący się produkcją podzespołów do siedzeń samochodowych. Firma stara się stosować w swej działalności technologie przyjazne środowisku, za co otrzymała nagrodę “Firma Bliska Środowisku”, przyznawaną przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej. Pracownicy biorą też udział w różnego rodzaju projektach ekologicznych jak np. sadzenie drzewek. Na zakończenie uczniowie obejrzeli film obrazujący działalność firmy.

Po części teoretycznej przyszedł czas na zwiedzanie hali produkcyjnej. Najpierw jednak musieliśmy założyć ochronne obuwie i specjalne okulary i odbyć szybkie szkolenie BHP. Na hali mogliśmy się przekonać jak ciężką pracę wykonują tutaj codziennie setki ludzi.

Rekrutacja uczniów do projektu

Rekrutacja uczniów do projektu

 

Informacja o rekrutacji uczniów/uczennic do projektu
„Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych gimnazjów
w Siemianowicach Śląskich”


Gmina Siemianowice Śląskie informuje, że od 8 kwietnia 2015 r. rozpoczyna się rekrutacja uczniów/uczennic do projektu „Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”.


1. Informacje o projekcie
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

2. Grupa docelowa
Uczestnikami projektu mogą być uczniowie/uczennice uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klasy II - u których w roku szkolnym 2013/2014 zespoły szkolne przeprowadziły diagnozę - do jednego z 8 Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Siemianowice Śląskie tj:
- Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Sportowych, ul. Mikołaja 3;
- Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Śląskich, ul. Przyjaźni 28;
- Gimnazjum nr 3 im. Wojciecha Korfantego, ul. Wojciecha Korfantego 18;
- Gimnazjum nr 4, ul. Chopina 4a;
- Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 1, ul. Karola Szymanowskiego 11;
- Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Myśliwiecka 6;
- Gimnazjum nr 7 im. Antoniego Halora w Zespole Szkół nr 4, ul. Marii Dąbrowskiej 10;
- Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół Integracyjnych, ul. Lipowa 3.

3. Formy wsparcia
W ramach Projektu zrealizowane zostaną dla uczniów/uczennic następujące następujące formy wsparcia:
a) obligatoryjnie
- zajęcia motywacyjno – edukacyjno – zawodowe plus wizyta studyjna w zakładzie pracy;
- laboratorium eksperymentów.
b) fakultatywne
- zajęcia wyrównawcze z matematyki plus wizyta edukacyjna;
- zajęcia wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych plus wizyta edukacyjna;
- zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego;
- zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego;
- zajęcia wyrównawcze z języka hiszpańskiego;
- zajęcia dodatkowe z matematyki plus wizyta edukacyjna;
- zajęcia dodatkowe z przedmiotów przyrodniczych plus wizyta edukacyjna;
- zajęcia dodatkowe z języka angielskiego;
- zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego;
- zajęcia dodatkowe z języka hiszpańskiego.

4. Zasady rekrutacji
Zasady rekrutacji uczniów/uczennic do projektu zostały szczegółowo opisane w Regulaminie rekrutacji i udziału uczniów/uczennic w projekcie „Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich” stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 251/2015 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów/uczennic w projekcie „Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”. Chętnych uczniów i uczennice, spełniających kryteria określone w pkt. 2, zaprasza się do udziału w projekcie oraz złożenia - zgodnie z wzorami przedstawionymi w Regulaminie - dokumentów rekrutacyjnych tj:
1. Deklaracji uczestnictwa ucznia/uczennicy w projekcie);
2. Oświadczenie ucznia/uczennicy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
3. Opcjonalnie dokumenty potwierdzające, że uczeń/uczennica ubiegający/-a się o udział w Projekcie jest uczniem/uczennicą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zdolnym/-ą, niepełnosprawnym/-ą lub zagrożony/-a wykluczeniem społecznym o których mowa w § 4 pkt 3 niniejszego Regulaminu. Powyższe dokumenty uczeń/uczennica – za pośrednictwem opiekuna prawnego - składa w Sekretariacie Szkoły, do której uczęszcza. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych upływa 17 kwietnia 2015 r.

5. Informacje pozostałe
Wszelkie dokumenty oraz informacje na temat projektu dostępne są w Biurze Projektu – Referat Edukacji w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, na stronie internetowej projektu pod adresem www.mek.siemianowice.pl, a także w Sekretariatach Szkół biorących udział w Projekcie. Rekrutacja uczniów/uczennic do projektu będzie prowadzona z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci.