sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.sp16.siemianowice.pl 

Dane teleadresowe jednostki:

Nazwa, adres: Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Prusa w Siemianowicach Śląskich, ul. Szymanowskiego 11, 41-103 Siemianowice Śląskie

tel/fax.: 32 220 14 80

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Data publikacji strony internetowej: 08.11.2010 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.04.2015 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. Niektóre materiały graficzne – zdjęcia nie mają w pełni dokładnych opisów.
  2. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
  3. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  4. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  5. Niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiszowych.

 

Ułatwienia na stronie internetowej

  1. Zmiana rozmiaru czcionki.
  2. Zmiana koloru kontrastu.
  3. Możliwość podświetlenia linków.
  4. Możliwość zastosowania inwersji kolorów i ustawienia obrazów w skali szarości.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono: 01.01.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. K Ślęzak , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 220 14 80

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.   Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:  https://www.rpo.gov.pl/

Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676

 

Dostępność architektoniczna

 

Opis dostępności wejścia do budynku:

Budynek szkoły położony jest na osiedlu Bańgów w północnowschodniej części miasta przy ul. K. Szymanowskiego 11. Teren szkoły posiada rzeźbą płaską, wokół części szkoły od strony wejścia głównego i od strony południowej budynku znajduje się chodnik prowadzący do wejść szkoły.

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście A znajdujące się od ulicy K. Szymanowskiego, z podjazdem dla wózków i osób niepełnosprawnych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Po tej samej stronie znajduje się wejście C, które służy jako wejście dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w godzinach zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek szkoły składa się z  5 segmentów (A,B,C,D,E,)  3 –kondygnacyjnych ( parter, I piętro, II piętro) oraz piwnica w segmencie A. Budynek nie posiada wind. Do piwnicy prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Parter segmentu C i D oraz segment E (sportowy) jest dostępny dla osób niepełnosprawnych( brak schodów). Na I i II piętro prowadzą schody dwuetapowe, bez dostępu dla osób niepełnosprawnych.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsce takie znajduje się na parkingu od strony południowej (dojazd przez drogę osiedlową od ulicy M. Skłodowskiej - Curie) i jest specjalnie oznakowane. Znajduje niedaleko wejścia do szkoły bez barier.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.